Konkurs – poznać Valiant na RAZdwaTRZY

Zgodnie z zapowiedzią w artykule Poznać Valiant na RAZdwaTRZY, mamy dla Was konkurs. Do wygrania będzie jeden z trzech opisanych wcześniej komiksów, czyli: Quantum and Woody tom 1, Waleczni oraz Bloodshot Odrodzenie tom 1 Kolorado. Wystarczy polubić wpis na naszym profilu na Facebooku. Jak zdobyć komiks? O tym poniżej.

Valiant

Po prostu polubcie ten post na naszym profilu na Facebooku. Na zgłoszenia czekamy do piątku 15.02.2019, do godziny 23:59. Spośród polubień zostaną wylosowane trzy nagrody: 1. Bloodshot: Odrodzenie tom 1 Kolorado 2. Waleczni 3. Quantum and Woody tom 1

REGULAMIN

1. Uczestnictwo w konkursie Poznać Valiant na RAZdwaTRZY (Konkurs) oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

2. W przypadku ewentualnych różnic między niniejszym regulaminem a treścią Konkursu, priorytet mają ustalenia z regulaminu konkursu.

3. Konkurs organizuje redakcja serwisu czasnakomiks.pl (Organizator).

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest polubienie postu na Facebookowym profilu czas na komiks
Link –  https://www.facebook.com/403178139801454/posts/1978457815606804/

5. Uczestnikiem jest każda osoba, która zgłosi się w wymaganym terminie.

6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie redakcji czasnakomiks.pl oraz pracownicy Wydawnictwa KBOOM i innych podmiotów osobowo lub kapitałowo z nimi powiązanych. W Konkursie również nie mogą wziąć udziału małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni ani przysposobieni pracowników wyżej wymienionych podmiotów.

7. Jedna osoba może nadesłać jedno zgłoszenie.

8. Zgłoszeniem jest polubienie zamieszczonego wyżej wpisu na profilu czas na komiks na Facebooku.

9. Laureatów Konkursu wybierze generator liczb losowych.

10. Zgłoszenia konkursowe nie będą oceniane.

11. Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu Poznać Valiant na RAZdwaTRZY to 15.02.2019 r., godzina 23:59.

12. Rozwiązanie Konkursu Poznać Valiant na RAZdwaTRZY wraz z podaniem laureatów zostanie opublikowane na łamach witryny Organizatora w ciągu 5 (pięciu) dni od zamknięcia przyjmowania zgłoszeń. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym. W odpowiedzi laureat zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko oraz adres do wysyłki nagrody. W przypadku braku odpowiedzi na zawarte w wiadomości instrukcje w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty wysłania – nagroda przepada.

13. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana była w konkursie lub na jej równowartość pieniężną.

14. W przypadku otrzymania nagrody, której wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Wygrany zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora konkursu.

15. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych w zbiorze danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).

16. Nagrody – komiksy  Quantum and Woody tom 1, Waleczni oraz Bloodshot Odrodzenie tom 1 Kolorado zostaną wysyłane pocztą przez Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od opublikowania rozwiązania konkursu.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności związane z realizacją Konkursu z przyczyn niezależnych (przypadki losowe itp.).

18. Każdemu Uczestnikowi Konkursu Poznać Valiant na RAZdwaTRZY  przysługuje prawo wniesienia reklamacji od dnia 01.03.2019 do dnia 05.03.2019. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@czasnakomiks.pl. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

29. Zgłaszając swój udział w niniejszym Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża w pełni zgodę na jego treść.

Share This: