Star Wars Agent Imperium: Żelazne Zaćmienie KONKURS

Regulamin konkursu Star Wars Agent Imperium

REGULAMIN

1. Uczestnictwo w konkursie Star Wars Agent Imperium (Konkurs) oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

2. W przypadku ewentualnych różnic między niniejszym regulaminem a treścią Konkursu, priorytet mają ustalenia z regulaminu konkursu.

3. Konkurs organizuje redakcja serwisu czasnakomiks.pl (Organizator).

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest opublikowanie komentarza ze zgłoszeniem konkursowym pod wskazanym postem konkursowym.
Link – https://www.facebook.com/czasnakomiks/posts/2274796135972969

5. Uczestnikiem jest każda osoba, która opublikuje swoje zgłoszenie w wymaganym terminie.

6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie redakcji czasnakomiks.pl. W Konkursie również nie mogą wziąć udziału małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni ani przysposobieni pracowników wyżej wymienionych podmiotów.

7. Jedna osoba może nadesłać jedno zgłoszenie.

8. Zgłoszenie powinno zawierać odpowiedź na pytanie konkursowe: Z jaką postacią z uniwersum Gwiezdnych Wojen chciałabyś/chciałbyś spędzić końcówkę wakacji?

9. Laureata Konkursu wybierze jury w składzie: Konrad Pepłowski, Bartosz Kuchta, oraz Sylwester Wilk z decydującym głosem. Zwycięzcą będzie osoba, która opublikuje najciekawszy według jury komentarz z odpowiedzią na pytanie konkursowe.

10. Zgłoszenia konkursowe oceniane będą pod względem kreatywności oraz humorystyki.

11. Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu Star Wars Agent to 23.08.2019 r., godzina 23:59.

12. Rozwiązanie Konkursu Star Wars Agent wraz z podaniem laureata zostanie opublikowane na łamach witryny Organizatora w ciągu 5 (pięciu) dni od zamknięcia przyjmowania zgłoszeń. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym. W odpowiedzi laureat zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko oraz adres do wysyłki nagrody. W przypadku braku odpowiedzi na zawarte w wiadomości instrukcje w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty wysłania – nagroda przepada.

13. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana była w konkursie lub na jej równowartość pieniężną.

14. W przypadku otrzymania nagrody, której wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Wygrany zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora konkursu.

15. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych w zbiorze danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).

16. Nagrodą w konkursie jest komiks Star Wars Agent Imperium: Żelazne Zaćmienie. Nagroda zostanie wysłana pocztą przez Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od opublikowania rozwiązania konkursu.

17.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności związane z realizacją Konkursu z przyczyn niezależnych (przypadki losowe itp.).

18. Zgłaszając swój udział w niniejszym Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża w pełni zgodę na jego treść.

Share This: