W.E. – zeszyty 1 i 2 do zgarnięcia

W.E. ma już cztery zeszyty. Nie czytaliście jeszcze żadnego? Spokojnie możecie to nadrobić w sklepach internetowych, albo wziąć udział w naszej zabawie. Do zgarnięcia pierwszy i drugi zeszyt, w tym niedostępne już limitowane wersje.

Co trzeba zrobić, aby wygrać?

1. Polubić na Facebooku nasz profil.
2. Wpisać pod tym POSTEM, którym zeszytem i którą wersją jesteś zainteresowana/y.


Na zgłoszenia czekamy do końca tygodnia, czyli 31.07.2022, do godziny 23:59.

Pula nagród to:

W.E. - zeszyty 1 i 2 do zgarnięcia
  • W.E. zeszyt 1 – wersja blank – egzemplarz 1
  • W.E. zeszyt 1 – wersja blank – egzemplarz 2
  • W.E. zeszyt 1 – wersja limitowana ze szkicowaną okładką
  • W.E. zeszyt 2 – wersja blank
  • W.E. zeszyt 2 – wersja limitowana ze szkicowaną okładką
  • W.E. zeszyt 2 – wersja standard

W przypadku kilku zgłoszeń na tę samą wersję, zwycięzca zostanie wylosowany.

Więcej informacji o serii znajdziecie na profilu serii W.E. oraz na naszej stronie: zeszyt 1, zeszyt 2.

REGULAMIN

1. Uczestnictwo w rozdaniu W.E – zeszyty 1 i 2 do zgarnięcia W.E – zeszyty 1 i 2 do zgarnięcia (Rozdanie) oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

2. W przypadku ewentualnych różnic między niniejszym regulaminem a treścią Rozdania, priorytet mają ustalenia z regulaminu Rozdania.

3. Rozdanie organizuje redakcja serwisu czasnakomiks.pl (Organizator).

4. Zgłoszeniem wzięcia udziału w Rozdaniu jest polubienie na Facebooku profilu Czas na komiks oraz skomentowanie posta rozdania.

5. Uczestnikiem jest każda osoba, która zgłosi się w wymaganym terminie.

6. W Rozdaniu nie mogą wziąć udziału członkowie redakcji czasnakomiks.pl oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ani przysposobieni.

7. Jedna osoba może nadesłać kilka zgłoszeń w osobnych komentarzach, ale maksymalnie sześć zgłoszeń.

8. Laureata Rozdania wyłoni generator liczb losowych (o ile będzie to wymaganie).

9. Zgłoszenia rozdania będą oceniane pod względem zgodności z Regulaminem.

10. Termin przyjmowania zgłoszeń do Rozdania W.E – zeszyty 1 i 2 do zgarnięcia to 31.07.2022 r., godzina 23:59.

11. Rozwiązanie Rozdania wraz z podaniem Laureatów zostanie opublikowane na łamach profilu facebookowego Organizatora w ciągu 7 (siedmiu) dni od zamknięcia przyjmowania zgłoszeń. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem komentarza pod postem rozdania. W odpowiedzi Laureaci zobowiązani są podać swoje imiona, nazwiska oraz adresy do wysyłki nagród. W przypadku braku odpowiedzi na zawarte w wiadomości instrukcje w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty wysłania – nagroda przepada.

12. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana była w Rozdaniu lub na jej równowartość pieniężną.

13. W przypadku otrzymania nagrody, której wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Laureat zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora Rozdania.

14. Poprzez zgłoszenie udziału w Rozdaniu, Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych w zbiorze danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji Rozdania, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).

16. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 14 (czternastu) dni od opublikowania rozwiązania Rozdania.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności związane z realizacją Rozdania z przyczyn niezależnych (przypadki losowe itp.).

18. Każdemu Uczestnikowi Rozdania przysługuje prawo wniesienia reklamacji od dnia 1.08.2022 do dnia 15.08.2022. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@czasnakomiks.pl. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

29. Zgłaszając swój udział w niniejszym Rozdania i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża w pełni zgodę na jego treść.

Share This: