ŻÓŁĆ – konkurs!

Żółć to wyjątkowy komiks poetycki z fenomenalnymi ilustracjami Artura Denysa. Autorem tekstów jest Łukasz Gamrot – pochodzący ze Śląska pisarz, poeta, dziennikarz, laureat ogólnopolskich konkursów literackich i dziennikarskich.

Chcecie dowiedzieć się więcej? Sprawdźcie pełną notkę prasową pod tym linkiem. Dzięki uprzejmości wydawcy (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi) oraz autora (The Gamrot) mamy dla Was egzemplarz konkursowy komiksu Żółć.

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w losowaniu konkursowego egzemplarza?

1. Polubcie na Facebooku nasz profil.
2. Skomentujcie ten post.


Na zgłoszenia czekamy do wtorku 29.12.2020, do godziny 23:59. Do wylosowanego szczęśliwca trafi egzemplarz komiksu Żółć.

REGULAMIN

1. Uczestnictwo w konkursie Żółć (Konkurs) oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

2. W przypadku ewentualnych różnic między niniejszym regulaminem a treścią Konkursu, priorytet mają ustalenia z regulaminu konkursu.

3. Konkurs organizuje redakcja serwisu czasnakomiks.pl (Organizator).

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest polubienie na Facebooku profilu Czas na komiks oraz skomentowanie posta konkursowego.

5. Uczestnikiem jest każda osoba, która zgłosi się w wymaganym terminie.

6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie redakcji czasnakomiks.pl oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni ani przysposobieni.

7. Jedna osoba może nadesłać jedno zgłoszenie.

8. Zgłoszeniem jest polubienie profilu Czas na komiks na Facebooku oraz skomentowanie zamieszczonego wyżej posta.

9. Laureata Konkursu wybierze generator liczb losowych.

10. Zgłoszenia konkursowe nie będą oceniane.

11. Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu Żółć to 29.12.2020 r., godzina 23:59.

12. Rozwiązanie Konkursu wraz z podaniem laureata zostanie opublikowane na łamach profilu facebookowego Organizatora w ciągu 7 (siedmiu) dni od zamknięcia przyjmowania zgłoszeń. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym. W odpowiedzi laureat zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko oraz adres do wysyłki nagrody. W przypadku braku odpowiedzi na zawarte w wiadomości instrukcje w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty wysłania – nagroda przepada.

13. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana była w konkursie lub na jej równowartość pieniężną.

14. W przypadku otrzymania nagrody, której wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Wygrany zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora konkursu.

15. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych w zbiorze danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).

16. Nagroda (komiks Żółć) zostanie wysłana w ciągu 14 (czternastu) dni od opublikowania rozwiązania konkursu.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności związane z realizacją Konkursu z przyczyn niezależnych (przypadki losowe itp.).

18. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji od dnia 30.12.2020 do dnia 05.01.2021. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@czasnakomiks.pl. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

29. Zgłaszając swój udział w niniejszym Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża w pełni zgodę na jego treść

Share This: