Batman. Wszyscy kłamią – KONKURS!!!

Batman: Wszyscy kłamią zadebiutuje w maju 2022 roku. Aktualnie trwa przedsprzedaż na stronie wydawcy.

Aby dowiedzieć się więcej o grze Batman: Wszyscy kłamią należy odwiedzić stronę batman.portalgames.pl lub zajrzeć pod ten link.

Zostań Riddlerem, Człowiekiem-Zagadką i zgarnij grę dla siebie!

Batman. Wszyscy kłamią - KONKURS!!!

Co trzeba zrobić, aby wygrać?

1. Polubić na Facebooku nasz profil.
2. Wrzucić pod tym POSTEM zagadkę wraz z jej rozwiązaniem (może być śmieszna, typu „suchar”). Forma i tematyka dowolna. Zagadka, może być wymyślona przez Was lub już istniejąca.


Na zgłoszenia czekamy do zakończenia majówki, czyli do wtorku 03.05.2022, do godziny 23:59. Do dwóch osób, których zagadki zdobędą najwięcej reakcji trafi egzemplarz gry Batman. Wszyscy kłamią.

W przypadku remisów, zwycięzca zostanie wylosowany.

Nagrody ufundował wydawca gry: Portal Games.

REGULAMIN

1. Uczestnictwo w konkursie Batman. Wszyscy kłamią (Konkurs) oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

2. W przypadku ewentualnych różnic między niniejszym regulaminem a treścią Konkursu, priorytet mają ustalenia z regulaminu Konkursu.

3. Konkurs organizuje redakcja serwisu czasnakomiks.pl (Organizator).

4. Zgłoszeniem wzięcia udziału w Konkursie jest polubienie na Facebooku profilu Czas na komiks oraz skomentowanie posta konkursowego.

5. Uczestnikiem jest każda osoba, która zgłosi się w wymaganym terminie.

6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie redakcji czasnakomiks.pl oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ani przysposobieni.

7. Jedna osoba może nadesłać jedno zgłoszenie.

8. Laureata Konkursu wyłoni ilość zebranych reakcji w terminie zgłaszania.

9. Zgłoszenia konkursowe nie będą oceniane.

10. Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu Batman. Wszyscy kłamią to 03.05.2022 r., godzina 23:59.

11. Rozwiązanie Konkursu wraz z podaniem Laureatów zostanie opublikowane na łamach profilu facebookowego Organizatora w ciągu 7 (siedmiu) dni od zamknięcia przyjmowania zgłoszeń. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym. W odpowiedzi Laureaci zobowiązani są podać swoje imiona, nazwiska oraz adresy do wysyłki nagród. W przypadku braku odpowiedzi na zawarte w wiadomości instrukcje w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty wysłania – nagroda przepada.

12. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana była w Konkursie lub na jej równowartość pieniężną.

13. W przypadku otrzymania nagrody, której wartość przekracza maksymalną kwotę zwolnioną z podatku od wygranych, Laureat zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności podatkowych oraz cywilno-prawnych we własnym zakresie i w pełni zwalnia z tych czynności Organizatora Konkursu.

14. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych w zbiorze danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji Konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).

16. Nagroda (gra Batman. Wszyscy kłamią) zostanie wysłana w ciągu 14 (czternastu) dni od opublikowania rozwiązania Konkursu.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności związane z realizacją Konkursu z przyczyn niezależnych (przypadki losowe itp.).

18. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji od dnia 10.05.2022 do dnia 17.05.2022. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@czasnakomiks.pl. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

29. Zgłaszając swój udział w niniejszym Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic lub opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża w pełni zgodę na jego treść.

Share This: